STATUT FUNDACJI POPROSTU KULTURA

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja POPROSTU KULTURA (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez Magdalenę Zarzycką i Sylwię Wronka – zwanych dalej w treści Statutu „Fundatorami”, w dniu 8 marca 2017 roku aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Rafała Mikulskiego z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Terespolskiej 4 lok. 331 (Repertorium A Nr 481/2017).
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (t.j. Dz. U. z 1991r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień Statutu.

§ 2

 1. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 2. Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem.
 3. Fundacja może posługiwać się swoją nazwą polską oraz jej tłumaczeniem na język angielski „SIMPLY CULTURE Foundation”.

§ 3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
 2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
 4. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.
 5. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do innych fundacji czy stowarzyszeń.

§ 5

 1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

ROZDZIAŁ II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Fundacja jest instytucją non profit, działającą na rzecz pożytku publicznego, która nie działa dla osiągnięcia zysku.

§ 7

Celami Fundacji są:

 1. wspieranie kultury w Polsce i na świecie;
 2. wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej;
 3. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji;
 4. wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie;
 5. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 6. wspieranie twórców i tworzenie warunków rozwoju twórczości młodego pokolenia, zarówno profesjonalnych jak i amatorów;
 7. pobudzanie twórczego ruchu w środowiskach nieprofesjonalnych twórców kultury;
 8. wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury;
 9. promocja i popularyzacja nowych zjawisk i idei w kulturze;
 10. promocja młodych talentów;
 11. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 12. działalność wspomagająca rozwój innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 13. działalność charytatywna polegająca na wsparciu merytorycznym i finansowym osób potrzebujących;
 14. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 15. promocja i organizacja wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji;
 16. działania na rzecz pogłębiania integracji europejskiej;
 17. promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

§ 8

Dla pozyskiwania środków finansowych na realizację celów, o których mowa w § 7, Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, a także brać udział w spółkach oraz innych podmiotach i organizacjach.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie, finansowanie stypendiów, szkoleń, zajęć, seminariów, konferencji, spotkań, publikacji, imprez kulturalnych, wydarzeń artystycznych, festiwali, działań promocyjnych i informacyjnych, wydawnictw, wystaw, wernisaży, wykładów, koncertów, spektakli, projekcji, wspieranie instytucji kulturalnych i naukowych, kampanie informacyjne i społeczne;
 2. fundowanie wyjazdów zagranicznych dla twórców i osób związanych z kulturą;
 3. fundowanie nagród, dotacji i funduszów celowych, dzieł, prac naukowych, wydawniczych;
 4. realizacja programów wspierających nowe zjawiska i idee w kulturze;
 5. wspieranie inicjatyw interdyscyplinarnych na styku kultury, nauki, sztuki, architektury i dizajnu;
 6. łączenie i kontaktowanie ze sobą ludzi i projektów, w kraju i za granicą, dotyczących lub posiadających potencjał z zakresu kultury i edukacji;
 7. pomoc w realizacji konkretnych projektów artystycznych;
 8. współpracę z wszelkimi instytucjami, podmiotami i osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, których cele działania są zbieżne z celami Fundacji;
 9. organizowanie programów edukacyjnych, programów pomocy placówkom naukowym, instytucjom edukacyjnym oraz instytucjom pozarządowym, realizującym cele zbliżone do celów Fundacji;
 10. organizowanie programów wspierających inicjatywy lokalne, regionalne i międzynarodowe w zakresie celów Fundacji;
 11. prowadzenie akcji szkoleniowych, edukacyjnych i informacyjnych;
 12. szeroko rozumiane doradztwo;
 13. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących realizację celów zbieżnych z celami Fundacji;
 14. gromadzenie i opracowywanie archiwum działalności własnej i wybranych zagadnień współczesnej kultury;

§ 10

Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 11

Zarząd Fundacji ustala roczne programy działania.

§ 12

Fundacja może tworzyć w miejscowości będącej jej siedzibą, jak i poza siedzibą, agencje, biura, ekspozytury, ośrodki badawcze i inne placówki realizujące jej cele statutowe.

§ 13

W zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych i gospodarczych Fundacja może zatrudniać pracowników na podstawie umowy o pracę, jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności.

§ 14

W Fundacji nie są dopuszczalne następujące czynności:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ III
Majątek i dochody Fundacji

§ 15

 1. Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 2500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) w całości przekazany przez Fundatorów oraz mienie nabyte przez Fundację w trakcie trwania jej działalności.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,-złotych (słownie: tysiąc złotych).
 3. Na działalność statutową z funduszu założycielskiego się kwotę 1.500,- złotych (słownie: tysiąc pięćset złotych)

§ 16

 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 17

 1. Przychody Fundacji pochodzą z:
  1. dotacje i granty ze środków publicznych (krajowych i zagranicznych),
  2. darowizn, spadków i zapisów,
  3. subwencji i dotacji osób prawnych i fizycznych oraz podmiotów nie posiadających osobowości prawnej z kraju i zagranicy,
  4. zbiórek  publicznych,
  5. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych i lokat kapitałowych oraz z papierów wartościowych,
  6. z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych,
  7. działalności gospodarczej Fundacji.
 2. Przychody pochodzące z subwencji, darowizn, zapisów i spadków mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie
  o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 4. Dochody Fundacji powiększają majątek Fundacji i mogą być przeznaczane na realizację wszystkich celów statutowych oraz wynagrodzeń członków Zarządu i pracowników Fundacji.

§ 18

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą, w zakresie służącym jej celom, zaś osiągany dochód będzie przeznaczany na realizację celów statutowych.
 2. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
  1. drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią 18.1;
  2. sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach 47.82.Z;
  3. sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach 47.89.Z;
  4. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet 47.91.Z;
  5. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami 47.99.Z;
  6. nadawanie programów radiofonicznych 60.10.Z;
  7. działalności portali internetowych 63.12.Z;
  8. działalności agencji informacyjnych 63.91.Z;
  9. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;
  10. działalności agencji reklamowych 73.11.Z;
  11. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12A;
  12. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12B;
  13. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych 73.12C;
  14. pośrednictwa w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12D;
  15. badania rynku i opinii publicznej 73.20.Z;
  16. działalność organizatorów turystyki 79.12.Z;
  17. działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 79.90.A;
  18. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;
  19. kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych 84.12.Z;
  20. działalność archiwów 91.01.B;
  21. pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z;

§ 19

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.
 2. Zakłady działają na zasadach samofinansowania wedle posiadanych środków własnych i podlegają Zarządowi Fundacji, który podejmuje też decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika, likwidacji zakładów i powołaniu likwidatorów.
 3. Kierownikiem zakładu może być członek Zarządu Fundacji lub pełnomocnik Zarządu, upoważniony do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 4. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.

§ 20

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
 2. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.
 3. Składniki majątku trwałego wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają amortyzacji i umarzaniu według obowiązujących zasad.
 4. Fundacji przysługuje zwolnienie w zakresie podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r., poz. 654 ze zm.) w zakresie prowadzonej działalności statutowej.
 5. Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 21

Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających – w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

ROZDZIAŁ IV
Organy Fundacji

§ 22

Organami Fundacji są:

 1. Zgromadzenie Fundatorów;
 2. Zarząd Fundacji;
 3. Rada Programowa Fundacji.

§ 23

Zgromadzenie Fundatorów

Członkowie Zgromadzenie Fundatorów nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w jej pracach, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych i udokumentowanych wydatków związanych z tą działalnością.

§ 24

 1. Zgromadzenie Fundatorów tworzą wszyscy Fundatorzy.
 2. Każdy z Fundatorów może działać osobiście lub poprzez swojego pełnomocnika.

§ 25

 1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji, podejmującym najważniejsze decyzje dotyczące jej funkcjonowania.
 2. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:
  1. zmiana celów i statutu Fundacji,
  2. likwidacja Fundacji lub jej połączenie z inną fundacją.
 3. Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy ponadto:
  1. powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków, w tym prezesa Zarządu i wiceprezesa Zarządu,
  2. ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
  3. zatwierdzanie rocznego planu działania i budżetu Fundacji oraz długofalowych kierunków działalności Fundacji opracowywanych przez Zarząd,
  4. zatwierdzanie opracowanego przez zarząd regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji, o ile obowiązujące przepisy prawa pracy nakazywałyby pracodawcy sporządzenie takiego regulaminu,
  5. wyrażanie zgody na powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji,
  6. wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu; opinie Zgromadzenia Fundatorów są wiążące dla Zarządu,
  7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdań finansowych Fundacji i udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  8. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji i wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w szczególności poprzez żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji i dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.
  9. Zgromadzenie Fundatorów powołuje Radę Programową Fundacji. Regulamin Rady Programowej Fundacji określi uchwała Zgromadzenia Fundatorów.

§ 26

Decyzje Zgromadzenia Fundatorów zapadają w formie uchwał i podejmowane są jednogłośnie w obecności wszystkich Fundatorów.

§ 27

 1. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez:
  1. Każdego z Fundatorów,
  2. Zarząd Fundacji.
 1. Zgromadzenie Fundatorów może uchwalić regulamin Zgromadzenia Fundatorów określający w szczególności organizację prac Zgromadzenia, w tym zwoływania posiedzeń, prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

§ 28

Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub większej liczby członków.
 2. Zarząd jest powoływany przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieokreślony i pracuje w systemie bez kadencyjnym.
 3. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu Fundacji.

§ 29

 1. Członkostwo w Zarządzie ustaje z dniem:
  1. śmierci członka Zarządu,
  2. złożenia przez członka Zarządu rezygnacji,
  3. odwołania przez Zgromadzenie Fundatorów, w przypadku:
   1. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,
   2. naruszenia postanowień statutu Fundacji,
   3. trwałej utraty zdolności do sprawowania funkcji na skutek choroby, ułomności lub utraty zdolności do czynności prawnych,
   4. nie pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż trzy miesiące lub nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach Zarządu w danym roku kalendarzowym.
 1. Zgromadzenie Fundatorów jest zobowiązane do odwołania członka Zarządu w przypadkach określonych w ust 1 pkt 3 lit. a) – d).

§ 30

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego członek Zarządu.
 2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają możliwości podziału między członków Zarządu rodzajów spraw, za których prowadzenie będą osobiście odpowiedzialni wobec Fundacji.

§ 31

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd działa według regulaminu uchwalonego przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 32

 1. Do zadań (kompetencji) Zarządu, które wymagają rozpatrzenia i podjęcia uchwały przez Zarząd należy:
  1. określanie struktury organizacyjnej oraz zakresu działania pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym również powoływania jednostek i komórek organizacyjnych,
  2. określanie zasad zatrudniania, zwalniania i wynagradzania pracowników oraz praw i obowiązków pracowniczych zgodnie z Kodeksem Pracy,
  3. określanie polityki związanej z realizowanymi celami Fundacji,
  4. określanie polityki inwestycyjnej i decydowanie o zasadach jej realizacji, w tym polityki zakupu towarów i usług na potrzeby Fundacji,
  5. określanie zasad rachunkowości i planu kont w Fundacji,
  6. określanie wewnętrznego podziału prac członków Zarządu Fundacji,
  7. określanie stanowiska Zarządu Fundacji w sprawach mających być przedmiotem uchwał Zgromadzenia Fundatorów,
  8. rozporządzenie prawem majątkowym Fundacji lub zaciągnięcie zobowiązań przekraczających jednostkowo kwotę 50.000,- złotych,
  9. ustanawianie prokurentów lub pełnomocników Fundacji,
  10. opracowywanie na rok następny rocznych budżetów i planów działania oraz rocznych planów przewidujących i uwzględniających politykę inwestycyjną Fundacji i przychody uzyskiwane wskutek jej prowadzenia, a także rocznych sprawozdań,
  11. opracowywanie wieloletnich planów działania Fundacji,
  12. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  13. ustalanie wielkości zatrudnienia i opracowywanie projektu regulaminu wynagradzania pracowników Fundacji, o ile obowiązujące przepisy prawa pracy nadkładają obowiązek sporządzenia przez pracodawcę takiego regulaminu,
  14. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.
 1. Opracowane przez Zarząd roczne budżety i plany działania Fundacji na kolejny rok kalendarzowy oraz roczne plany przewidujące i uwzględniające politykę inwestycyjną Fundacji na kolejny rok kalendarzowy, o których mowa w ust.1 pkt. 10 niniejszego paragrafu, Zarząd przedstawia Zgromadzenie Fundatorów do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada, każdego roku poprzedzającego rok którego plany lub budżet dotyczą; w przypadku natomiast rocznych sprawozdań, Zarząd winien przedłożyć je do zatwierdzenia Radzie Fundatorów najpóźniej na miesiąc przed planowanym ich przekazaniem do organu nadzoru.
 1. Zarząd ponosi odpowiedzialność za właściwe finansowanie działalności statutowej Fundacji, w tym także za odpowiednie lokowanie jej środków majątkowych, zapewniające przewidywane przychody i trwałość majątku Fundacji.

§ 33

Do reprezentowania Fundacji we wszystkich sprawach związanych z jej prowadzeniem – składania i podpisywania wszelkich oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych – upoważnieni są:

 1. Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem że w przypadku zobowiązań przekraczających kwotę 20 000 zł działający łącznie,
 2. każdy inny członek zarządu działający łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu.

§ 34

 1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji. Dla dokonania czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, określonego w paragrafie 32, niezbędne jest podjęcie przez Zarząd uchwały.
 2. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli jego członkowie zostaną prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej:
  1. dwóch jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie dwóch lub trzech osób,
  2. trzech jego członków w przypadku ustanowienia Zarządu w składzie czterech lub większej liczby osób.
  3. w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 35

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać w stosunku pracy z Fundacją, w oparciu
  o umowę o pracę lub inne umowy określające prawa i obowiązki członków Zarządu.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Fundatorów.
 3. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu. Umowy o pracę
  z członkami zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Fundatorów.
 4. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
 5. Członkom Zarządu nie zatrudnionym w Fundacji na podstawie umowy o pracę, Zarząd może przyznać zwrot kosztów poniesionych w związku z ich udziałem w pracach Zarządu.

§ 36

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Programowej Fundacji, albo innego członka Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków, za pomocą dźwięku lub dźwięku i obrazu jednocześnie. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego w sposób opisany powyżej uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.

§ 37

Rada Programowa Fundacji

 1. Rada Programowa Fundacji jest organem doradczym Zarządu, wspierającym i opiniotwórczym.
 2. Radę Programową Fundacji tworzą członkowie powoływani przez Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Na członków Rady Programowej Fundacji mogą zostać powołane w szczególności osoby, których doświadczenie i posiadana wiedza są istotne dla realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Nominację na członka Rady Programowej może uzyskać osoba fizyczna, na wniosek Członków Zarządu, Zgromadzenia Fundatorów bądź Rady Programowej Fundacji.
 5. Kandydatura jest zatwierdzana przez Zarząd Fundacji, w drodze głosowania jawnego.
 6. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady Programowej Fundacji bądź odwołania przez Zarząd.

§ 38

Do zadań Rady Programowej Fundacji należy:

 1. Składanie Zarządowi propozycji obszarów działania Fundacji, sugerowanie kierunków aktywności Fundacji w oparciu o wiedzę i doświadczenie członków Rady Programowej Fundacji.
 2. Opiniowanie projektów działań Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji.
 3. Konsultacja merytoryczna działań realizowanych przez Fundację.

§ 39

 1. Członkowie Rady Programowej Fundacji mają możliwość uczestniczenia w obradach Rady Fundatorów oraz Zarządu
 2. Członkowie Rady Programowej mogą posługiwać się logiem Organizacji.
 3. Uchwały Rady Programowej Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch osób.

ROZDZIAŁ VI.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

Zmiana statutu Fundacji a w tym i jej celów wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

§ 41

 1. Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją, na warunkach określonych przez zainteresowane strony.
 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby się zmienić cele Fundacji.

§ 42

Połączenie Fundacji z inną fundacją wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.

§ 43

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.

§ 44

 1. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Zgromadzenia Fundatorów.
 2. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Zgromadzenie Fundatorów.
 3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone z celami Fundacji określonymi w § 8 statutu. Zgromadzenie Fundatorów podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele, na jaki majątek zostanie przeznaczony.